Dierenambulance Hoorn en omstreken

gevestigd aan Cypres 5, 1628 ML te Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.dierenambulancehoorn.nl
Reaal 136
1628 RH Hoorn
Telefoon: 0229-245353

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dierenambulance Hoorn e.o. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens (voor zover noodzakelijk) die wij verwerken:

 •  Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,neem dan contact met ons op via dierenambulancehoorn@hetnet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Dierenambulance Hoorn e.o. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het in behandeling nemen van binnengekomen telefonische meldingen
 • Het registreren van vermiste of gevonden huisdieren
 • Het registeren van donateurs
 • Het afhandelen van een betalingen
 • Het registreren van gegevens van vrijwilligers
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Dierenambulance Hoorn e.o. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van Dierenambulance Hoorn e.o.) tussen zit.

Bewaren

Dierenambulance Hoorn e.o. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Tevens worden er alleen persoonsgegevens bewaard die voor het doel noodzakelijk zijn. Alle andere worden zo snel mogelijk verwijderd. Zowel op papier als digitaal.

Het registeren van donateurs

Persoonsgegevens van donateurs worden bewaard tot een lidmaatschap wordt opgezegd.-Het afhandelen van een betaling c.q. factuur Deze worden bewaard volgens de wettelijke bewaartijd i.v.m. financiële verantwoording.

Het registreren van gegevens van vrijwilligers.

Uw gegevens bewaren wij zolang u werkzaam bent voor de Dierenambulance Hoorn e.o.. Bij beëindiging worden de gegevens verwijderd.

Meldingen

Om meldingen zo adequaat mogelijk te kunnen afhandelen vragen wij om uw naam en telefoon nummer. Ook moeten wij weten wat de vind locatie is. Na afhandeling van de melding worden de persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Dierenambulance Hoorn e.o. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Indien u geen reacties geeft op onze artikelen registreren wij geen cookies. Als u wel een reactie geeft op een artikel heeft u de keuze dat uw gegevens onthouden worden. deze cookies zullen nooit persoonlijke wachtwoorden e.d. opslaan. Alleen uw naam en E-mail adres.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenambulance Hoorn e.o. en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dierenambulancehoorn@hetnet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dierenambulance Hoorn e.o. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dierenambulance Hoorn e.o. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via dierenambulancehoorn@hetnet.nl